Programa electoral FEM CASSÀ 2023

GENT GRAN

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Planificar l’atenció i necessitats de la gent gran a mig i llarg termini, preveient el creixement de població

> Crear una regidoria específica de la gent gran.

Preveure i anticipar necessitats futures d’aquest sector de població, facilitant la organització de les persones jubilades aprofitant el potencial humà i la seva experiència.

> Crear el Consell de la Gent Gran de Cassà de la Selva

Millorar les condicions de vida de les persones que pateixen solitud no desitjada.

> Estudiar quines accions es poden prendre des de l’Ajuntament per evitar les situacions de solitud no desitjada. Com per exemple els projectes d’habitatges compartits entre gent gran i joves, la creació de serveis compartits, la creació d’un banc de temps, un sistema de seguiment personalitzat periòdic o la creació d’un Pla de Convivència Intergeneracional.

> Elaborar un programa d’acció intergeneracional que pugui incloure les activitats escolars, els joves, la població adulta i la gent gran.

Lluitar contra la bretxa digital.

> Organitzar tallers i accions formatives per la realització de tràmits digitals i electrònics, per reduir la bretxa digital.

> Fer més accessibles i entenedores totes les pàgines web i materials de serveis municipals.

Que les persones grans o amb mobilitat reduïda disposin d’un servei de transport per accedir als serveis bàsics.

> Estudiar el desplegament d’un servei de transport a demanda per arribar fins l’ambulatori.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Redefenir el model d’atenció que ofereix la residència geriàtrica promovent al màxim l’autonomia personal i centrant l’atenció en les persones

> Organitzar la concessió de la residència geriàtrica per tal que l’Ajuntament en pugui conèixer en tot moment la situació i tingui capacitat de decisió sobre la gestió del centre.

> Establir un referent tècnic clar per les famílies i usuaris del centre.

 

Dur a terme les millores i inversions previstes a l’edifici, en especial les millores relacionades amb la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

> Detallar un pla d’actuacions clar i realista sobre les inversions a realitzar a la residència geriàtrica, prioritzant el confort dels usuaris, la seguretat de les treballadores, i l’eficiència energètica.

SALUT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Millorar els serveis que es presten des del CAP i especialment l’atenció telefònica.

> Col·laborar amb el Departament de Salut perquè amb l’ampliació es pugui millorar l’atenció del CAP

> Programar reunions periòdiques amb el responsable del CAP per traslladar els suggeriments o les queixes de la població

Disposar d’un espai per al dol perinatal.

> Crearem un espai al cementiri municipal dedicat al dol perinatal.

SEGURETAT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Definir el model de policia local basat en el servei que volem que ofereixi

> Estudiar quin és el millor model policial pel nostre poble, partint de les necessitats reals, i la capacitat de l’ajuntament, comptant amb la participació de professionals de la seguretat pública.

> Ampliar les tasques de mediació en la seguretat pública.

Millorar la coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra

> Ampliar la presència del cos dels Mossos d’Esquadra a Cassà.

Millora de les instal·lacions de la comissaria i serveis tècnics.

> Tenir en compte amb el nou projecte de biblioteca que pot acollir l’arxiu municipal i, per tant, la comissaria es pot ampliar en el mateix edifici on es troba ubicada. Guanyant espai per serveis tècnics i la comissaria.

Oferir l’atenció adequada a les dones que pateixin situacions d’assetjament o violència masclista.

> Revisar els protocols d’actuació i formació específica del personal per atendre les víctimes d’assetjament o violència masclista.

IGUALTAT I FEMINISMES

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Promoure l’equitat de gènere, combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere, promoure l’accés de les dones a la cultura, l’economia i la política i fer visibles totes les seves aportacions artístiques, socials i polítiques, i oferir els serveis adequats per a les dones que estiguin en una situació de violència o n’hagin viscut.

> Crear una regidoria d’Igualtat i Feminismes.

> Actualitzar el pla d’Igualtat extern de l’Ajuntament de Cassà.

> Revisar i actualitzar els protocols d’actuació de tots els serveis municipals davant de situacions de violència de gènere o assetjament.

> Organitzar punts liles als principals esdeveniments del municipi.

DRETS SOCIALS I CIUTADANIA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Un poble amb una societat cohesionada i que aculli i acompanyi totes aquelles persones que ho necessitin.

> Mantenir el suport en integració social per l’acolliment de persones nouvingudes.

> Mantenir i estudiar l’ampliació del servei de mediació comunitària.

> Treballar per recuperar la figura dels educadors de carrer per treballar amb col·lectius i àmbits específics.

> Actualitzar el Pla d’Acollida de Cassà de la Selva.

> Mantenir la col·laboració amb Càritas

> Impulsar i mantenir la col·laboració amb entitats i associacions del tercer sector, vinculades al món social i la salut.