Programa electoral FEM CASSÀ 2023

EQUIPAMENTS EDUCATIUS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Disposar d’uns equipaments educatius en condicions.

> Posar en marxa una aplicació per notificar les incidències dels centres educatius municipals.
> Prioritzar les actuacions que millorin de la sostenibilitat i confort dels centres educatius, com la renovació dels tancaments, la instal·lació d’energies renovables, o millora dels lavabos de les escoles.

Realitzar un pla de manteniment periòdic de l’espai exterior del local de La Claca

> Pactar una periodicitat amb l’agrupament per tal que cada X temps la brigada faci una repassada al pati i en mantingui l’estat d’aquest apte per a realitzar-hi les activitats pertinents

Desplegar un nou servei de ludoteca.

> Fer el projecte de construcció d’un nou equipament cultural amb biblioteca, cafeteria, centre cívic, sala de conferències, ludoteca, arxiu municipal, espai per entitats.

Estudiar quins serveis ha d’oferir la ludoteca i com complementa la resta de serveis existents al poble

> Mentre no es disposi de l’equipament definitiu habilitar un espai per poder oferir el servei tota la setmana o alguns dies concrets en funció de la disponibilitat.

Cobrir les necessitats de les famílies pel que fa a oferta de casals públics.

> Organitzar casals (d’estiu, nadal, setmana santa…) municipals amb sistemes de preus públics, i beques, que tinguin en compte servei de bon dia, tardes, menjador i agost per facilitar la conciliació laboral i familiar.

Incentivar les entitats per tal que la seva oferta cobreixi al màxim les necessitats de les famílies tant en preu com en serveis

Establir un sistema de beques universal per a totes les activitats extraescolars (casals, esportives, escola de música, escola d’art, la claca, colla excursionista, etc.) en funció de la renda.

> Planificar i pressupostar un sistema de beques ja sigui directe de l’ajuntament o a través de les entitats organitzadores de les activitats.

Incentivar la creació d’un banc de material a disposar per les famílies que ho necessitin

> Realització d’un projecte de banc de material comú per a totes les entitats organitzadores d’activitats de manera que totes les activitats en disposin independentment de la naturalesa d’aquestes

Incentivar la pràctica d’instruments de música de cobla i de música tradicionaL

> Disposar d’un banc d’instruments per poder-los deixar a les famílies.
>  Coordinar accions conjuntes amb els mestres de música dels diversos centres educatius per promocionar la música tradicional i popular a les escoles.

 

Potenciar i facilitar la formació en diversitat i inclusió de tots els agents educatius

> Oferir acompanyament i informació adreçat a famílies, entitats i treballadors del sector educatiu en matèria de diversitat i inclusió.
> Continuar el programa DiverSOS i focalitzar-lo segons les necessitats del municipi.
> Revisió dels documents i formularis de l’Ajuntament per adequar-los a un llenguatge inclusiu.
> Promoure l’ús del llenguatge inclusiu en tots els àmbits municipals.

 

POBLE EDUCADOR

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Ampliar la xarxa de camins escolars fins a l’institut

> Disseny i execució d’un camí escolar segur per accedir a l’Institut d’Educació Secundària.

Millorar el coneixement dels camins escolars segurs.

> Indicar de forma clara on comencen i on acaben els camins escolars de cada centre

Mantenir els camins escolars amb un manteniment adequat i agradables.

> Fer un bon manteniment d’aquests recorreguts i mantenir-los agradables per a passar-hi

Recuperar el projecte inicial de socialització de llibres per beneficiar directament a les famílies

> Consensuar els criteris d’utilització dels recursos del projecte de socialització de llibres amb el Consell Escolar Municipal.

Incidir més en el coneixement general del poble tant en l’àmbit d’educació formal com en la informal

> Potenciar les activitats de coneixement del poble, els serveis municipals i les entitats a les escoles i famílies.

Fomentar el coneixement, la cooperació i les relacions entre les comunitats educatives dels diversos centres.

> Consensuar amb el Consell Escolar Municipal activitats conjuntes entre els diversos centres educatius.

Reformular el Pla Local d’Educació perquè respongui a les necessitats de la comunitat educativa i el municipi.

> Reformular el Pla Local d’Educació perquè respongui a les necessitats de la comunitat educativa i el municipi.

Augmentar el sentiment de pertinença al poble i a la comunitat

> Potenciar les activitats de coneixement del poble, els serveis municipals i les entitats a les escoles i famílies.

> Creació d’un banc del temps de voluntariat per tal de facilitar la interrelació entre la ciutadania de diversos àmbits i edats.

 

Disposar d’un projecte educatiu global per tot el poble on hi participin tots els agents educatius (centres educatius, entitats, famílies, etc.)

> Reformular el Pla Local d’Educació perquè respongui a les necessitats de la comunitat educativa i el municipi. Elaborat conjuntament del conseller escolar municipal.

Potenciar el respecte pel poble i l’entorn.

> Dur a terme tallers de civisme dins i fora dels centres educatius, adreçats a infants, famílies i entitats.

> Donar a conèixer els diferents serveis i espais dels que disposa el municipi

 

Valorar la recuperació del projecte de patis oberts.

> Fer una prova pilot de patis oberts en caps de setmana i dies festius.

 

Oferir eines per vetllar pel bon ús de les noves tecnologies a les famílies.

> Elaborar una proposta formativa sobre l’ús responsable de les noves tecnologies a disposició de la comunitat educativa.

Extrapolar el projecte de poble lector més enllà de la biblioteca

> Seguir apostant pel projecte de poble lector i potenciar les activitats de la Biblioteca als centres escolars.

OFERTA EDUCATIVA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Oferir cursos de cicles formatius relacionats amb la indústria, sector primari, i atenció a les persones a l’Institut de Cassà

> Conèixer les necessitats de treballadors qualificats de les empreses cassanenques.

> Sol·licitar l’oferta de cicles formatius i certificats professionals d’acord amb la demanda de treballadors qualificats de les empreses cassanenques.

Aconseguir un acompanyament en matèria d’integració i educació social.

> Dissenyar el sistema per tal d’oferir un acompanyament en matèria d’integració social als centres educatius.

Pautar un projecte d’activitats intergeneracionals entre escoles i geriàtric i/o entitats de gent gran (casal de jubilats?)

> Crear un espai de coordinació entre els centres educatius per la realització de projectes intergeneracionals a Cassà de la Selva.

Implicar en el projecte a tots els centres educatius

Potenciar els programes intergeneracionals interns de les escoles, entre els alumnes més grans i els més petits

> Creació d’un programa d’habitatge compartit entre estudiants universitaris i gent gran que visqui sola.

Donar suport al professorat i als centres educatius per combatre l’absentisme escolar

> Creació d’un protocol municipal conjuntament amb la comunitat educativa per reduir l’absentisme escolar.

Treballar de forma conjunta entre ajuntament, AFA’s, centres educatius, i professorat

Potenciar la participació infantil i juvenil

> Crear espais d’intercanvi i d’escolta activa dels infants i joves.

> Potenciar el treball de participació infantil i juvenil en els centres educatius per tal que la seva participació al consell escolar sigui representativa de la majoria d’infants i joves.

 

Lluitar contra l’assetjament escolar, acompanyar les víctimes i famílies i prendre accions per evitar-lo.

> Crear un espai de coordinació entre tots els agents implicats contra l’assetjament i ciberassetjament a Cassà de la Selva
> Revisar un protocol contra l’assetjament i el ciberassetjament a Cassà de la Selva.

 

Potenciar l’ús del català a tots els àmbits.

> Acompanyar la comunitat educativa en la defensa de l’escola catalana i en català.
> Vetllar perquè hi hagi una oferta formativa, per a totes les edats, de llengua catalana.

Millorar els serveis que ofereixen el centres educatius.

> Estudiar la manera que els centres educatius puguin disposar de més eines d’acompanyament de la salut i la salut emocional i psicològica dels infants, especialment a l’Institut d’Educació Secundària.